Instrukcja obsługi - 2310101

modele: EOL, ATOL, CLASSIC, ZEFIR, AERO, VULKAN, WK, KOMFORT

VULKAN 100 Ø100 Ø120 Ø150
Znamionowe napięcie zasilania ~230 V
Częstotliwość znamionowa 50 Hz
Znamionowy pobór mocy 19W 19W 20 W 22 W
Zużycie powietrza 120 m 3 /godz 100 m 3 /godz 150 m 3 /godz 200 m 3 /godz
Klasa izolacji II
Ochrona IP-X4

 

PRZEZNACZENIE
Wentylator kanałowy to idealne rozwiązanie dla łazienek i toalet.  Służy do wspomagania wentylacji grawitacyjnej i może być instalowany w pomieszczeniach, które posiadają indywidualne przewody wentylacyjne, w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użytku publicznego, z wyjątkiem pomieszczeń, w których może występować atmosfera wywołująca korozję lub wybuch.

  • Sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci)  o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej.
  • Sprzęt nie jest  przeznaczony do zabawy dla dzieci.
  • Zgodnie z normą PN-HD-60364 nie można instalować wentylatora w 0 i 1 strefie ochronnej w pomieszczeniach wyposażonych w wannę lub prysznic.

SPOSÓB MONTAŻU I OBSŁUGI
Wentylator należy instalować w miejsce kratki wentylacyjnej za pomocą kołków rozporowych, wykorzystując przygotowane do  tego celu otwory  w  korpusie wentylatora. W przypadku wentylatorów przelotowych wentylator stanowi element układu wentylacyjnego.  Wentylatory wyposażone w przewód przyłączeniowy z wtyczką i włącznik, uruchamia się poprzez włożenie wtyczki do gniazdka sieci elektrycznej 230V~ i odpowiednie załączenie łącznika cięgłowego. Wentylatory w wersji B i z układami elektronicznymi (T, HT, FT, VT, VHT, VFT) przyłącza się bezpośrednio do instalacji elektrycznej wykorzystując listwę przyłączeniową z zaciskami LN lub układ elektroniczny z zaciskami LNS.

UWAGA: Regulacja nastaw  wentylatorów z układami elektronicznymi może być dokonywana wyłącznie po każdorazowym odłączeniu zasilania (np. przez wyłączenie bezpiecznika w obwodzie, z którego ma być zasilany wentylator). Do załączania wentylatorów wyposażonych w układy elektroniczne nie należy stosować łączników z neonówką lub diodą LED.

T – wentylator z układem czasowym
Sterowanie załączania wentylatora wymaga podłączenia sterownika do włącznika elektrycznego. Można do tego celu wykorzystać istniejący włącznik oświetlenia pomieszczenia wentylowanego rys.3  I wersja połączenia wentylatora  lub dodatkowy, niezależny włącznik sterujący załączaniem wentylatora rys. 3  II wersja połączenia wentylatora . Po wyłączeniu włącznika W/WO rys. 3 wentylator pracuje nadal przez nastawiony w sterowniku wentylatora czas opóźnienia wyłączenia wentylatora. Nastawiony czas odliczany jest od momentu wyłączenia włącznika W/WO rys. 3 . Nastawa czasu następuje poprzez ustawienie potencjometru układu sterowania w wymaganym położeniu. Czas opóźnienia może być nastawiony w przedziale od 0,5 do 30 min.

 VT – wentylator z układem czasowym z modułem KOMFORT
Wentylator VT zawiera układ T i dodatkowo wyposażony jest w układ komfort.

Przełącznikami  pokazanym na rys. 2 możemy ustawić dwie prędkości i wybrać jeden z dwóch rodzajów pracy automatycznej.  Przełącznik 1 w pozycji ON wentylator pracuje w trybie pracy cichej, Przełącznik 1 w pozycji OFF silnik pracuje na wysokich obrotach gwarantując  maksymalną wydajność wentylatora. Przełącznik 2 w pozycji ON umożliwia wyłączenie wentylatora w chwili, kiedy przełącznik W/WO rys. 3  jest włączony. Wentylator załączy się w trybie czasowym po wyłączeniu przełącznika W/WO rys. 3   i wyłączy się po ustawionym czasie na potencjometrze T. 

Przełącznik 2 w pozycji OFF wentylator pracuje w chwili załączeniu przełącznika W/WO rys. 3 Wentylator przejdzie w tryb czasowym po wyłączeniu włącznika W/WO rys. 3 i wyłączy się po ustawionym czasie na potencjometrze T. 

 UWAGA: Przejście wentylatora w tryb czasowy sygnalizowany jest przez diodę LED miganiem.

 VFT – wentylator z fotokomórką i modułem KOMFORT

Układ VTF zawiera układ VT i dodatkowo posiada fotokomórkę kontrolującą poziom oświetlenia w pomieszczeniu.

Przełącznikami  pokazanym na rys. 2 możemy ustawić dwie prędkości i wybrać jeden z dwóch rodzajów pracy automatycznej.  Przełącznik 1 w pozycji ON wentylator pracuje w trybie pracy cichej, Przełącznik 1 w pozycji OFF silnik pracuje na wysokich obrotach gwarantując  maksymalną wydajność wentylatora. Przełącznik 2 w pozycji ON umożliwia wyłączenie wentylatora w chwili, kiedy włącznik W/WO rys. 3  jest włączony lub kiedy fotokomórka wykryje włączenie światła w pomieszczeniu. Wentylator załączy się w trybie czasowym po wyłączeniu oświetlenia lub włącznika W/WO rys. 3   i wyłączy się po ustawionym czasie na potencjometrze T. 

Przełącznik 2 w pozycji OFF wentylator pracuje w chwili załączeniu włącznika W/WO rys. 3 lub w chwili wykrycia przez fotokomórkę włączenia oświetlenia. Wentylator załączy się w trybie czasowym po wyłączeniu oświetlenia lub włącznika W/WO rys. 3 i wyłączy się po ustawionym czasie na potencjometrze T. 

Potencjometrem F rys. 1 ustawiamy próg oświetlenia. Dla pomieszczeń bez ciemnych bez okien zalecane jest ustawienie na min. w pomieszczeniach lekko oświetlonych ustawiamy potencjometr w środkowej pozycji, natomiast dla pomieszczeń oświetlonych zalecane ustawienie w pozycji max.

UWAGA: Wentylator z fotokomórką nie nadaje się do pracy w pomieszczeniach, które mogą być oświetlone (maksymalnie 5 luksów) już przed zapaleniem światła, a więc np. do pomieszczeń z oknem. W przypadku oświetlenia LED moc oświetlenia może być niewystarczająca do prawidłowego sterowania układu elektronicznego. 

HT - wentylator z czujnikiem wilgotności
Układ HT posiada wszystkie funkcje układu T, dodatkowo został wyposażony w czujnik wilgotności pozwalający na uruchomienie wentylatora w przypadku przekroczenia ustawionego progu wilgotności. Załączenie wentylatora następuje samoczynnie gdy wilgotność powietrza w okolicach wentylatora osiągnie nastawiony poziom lub  po załączeniu W/WO rys. 3. Wyłączenie następuje po ustawionym czasie opóźnienia, liczonym od momentu uzyskania w pomieszczeniu wymaganego poziomu wilgotności lub wyłączenia wyłącznika W/WO rys. 3.

Wentylator z czujnikiem wilgotności (HT) wymaga ustawiania poziomu wilgotności pomieszczenia. Regulację polega na przekręceniu potencjometru H rys.1 w pozycję skrajnie (-). Wentylator zaczyna pracować, a dioda pali się światłem ciągłym. Przekręcając bardzo powoli potencjometr w kierunku (+), w pewnym momencie dioda zacznie pulsować. Jest to wymagana pozycja poziomu wilgotności danego pomieszczenia.

UWAGA: Regulację wykonujemy w pomieszczeniu suchym przed kąpielą lub innymi operacjami z użyciem wody.

VHT - wentylator z czujnikiem wilgotności i z modułem KOMFORT
Układ VHT posiada wszystkie funkcje układu VT , dodatkowo został wyposażony w czujnik wilgotności pozwalający na uruchomienie wentylatora w przypadku przekroczenia ustawionego progu wilgotności. Załączenie wentylatora następuje samoczynnie gdy wilgotność powietrza w okolicach wentylatora osiągnie nastawiony poziom lub  po załączeniu W/WO rys. 3. Wyłączenie następuje po ustawionym czasie opóźnienia, liczonym od momentu uzyskania w pomieszczeniu wymaganego poziomu wilgotności lub wyłączenia wyłącznika W/WO rys. 3.

Wentylator z czujnikiem wilgotności VHT wymaga ustawiania poziomu wilgotności pomieszczenia. Regulację polega na przekręceniu potencjometru H rys.1 w pozycję skrajnie (-). Wentylator zaczyna pracować, a dioda pali się światłem ciągłym. Przekręcając bardzo powoli potencjometr w kierunku (+), w pewnym momencie dioda zacznie pulsować. Jest to wymagana pozycja poziomu wilgotności danego pomieszczenia.

UWAGA: Regulację wykonujemy w pomieszczeniu suchym przed kąpielą lub innymi operacjami z użyciem wody.

 

Automatyczna żaluzja
Po uruchomieniu wentylatora czas całkowitego otwarcia żaluzji wynosi około 30 sekund.

Gdy żaluzja znajduje się w stanie całkowitego otwarcia czas całkowitego zamknięcia żaluzji po wyłączeniu wentylatora wynosi około 90 sekund.

 

Informacje dla użytkowników dotyczące pozbywania się zużytego sprzętu.

Symbol przedstawiony obok oznacza, że sprzęt elektryczny i elektroniczny po zakończeniu okresu eksploatacji nie należy wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Należy je natomiast odnosić do specjalnie do tego przeznaczonych punktów odbioru urządzeń elektrycznych i elektronicznych, w celu ich odpowiedniego przerobu., odzysku i recyklingu zgodnie z krajowym ustawodawstwem oraz w zgodzie z Dyrektywami 202/96/EC i 206/66/EC